Home
  Opdrachtgever
  Notuleerservice
  Secretariaatsservice
  Referenties
  Nieuws
  Contact
aanmelden voor onze nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Secretary for You
Rijnpolder 112
3991 HR  HOUTEN

Inhoud

Artikel 1    Algemeen
Artikel 2    Toepasselijkheid
Artikel 3    Totstandkoming overeenkomst
Artikel 4    Aanbiedingen/offertes
Artikel 5    Dienstverlening
Artikel 6    Aansprakelijkheid
Artikel 7    Tarieven
Artikel 8    Overuren
Artikel 9    Facturatie
Artikel 10    Betaling
Artikel 11    Bescherming tegen gevaren
Artikel 12    Geheimhouding
Artikel 13    Afdracht sociale premies en belastingen
Artikel 14    Medewerking door opdrachtgever
Artikel 15    Eigendom
Artikel 16    Overname medewerkers
Artikel 17    Beëindiging overeenkomst
Artikel 18    Toepasselijk recht/geschillenArtikel 1    Algemeen

1.a    Secretary for You: de rechtspersoon, die handelend onder de naam
Secretary for You in het kader van de beoefening van zijn beroep of haar bedrijf; (een) werknemer(s) ter beschikking stellen aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) versterkte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n) danwel werving- en selectiewerkzaamheden verrichtten in het kader van het vervullen van een vacature van de opdrachtgever danwel werknemer(s) detacheert om krachtens een door derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).   

1.b    Medewerker: iedere natuurlijke persoon die namens Secretary for You, al dan niet in dienstverband, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

1.c    De opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, opdrachten verstrekt tot werving en selectie en/of detachering van medewerkers, of de aan deze natuurlijke of rechtspersoon gelieerde ondernemingen (natuurlijke of rechtspersonen of ondernemingen die in een groep zijn verbonden, als bedoeld in artikel 2.24b BW, dan wel een dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 2:24a BW) die door de opdrachtgever in contact komen met kandidaten die aan deze opdrachtgever zijn voorgesteld door Secretary for You.

1.d    Opdracht: De overeenkomst tussen Secretary for You en de opdrachtgever op grond waarvan (en zoverre telkens) de medewerker door Secretary for You aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende medewerker, indien vervanging plaatsvindt- om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan Secretary for You. Er is tevens sprake van een opdracht indien de opdrachtgever Secretary for You verzoekt over te gaan tot werving en selectie van (een) medewerker(s).

1.e    Werving en selectie: het selecteren door Secretary for You van geschikte medewerkers c.q. kandidaten voor het vervullen van een functie bij de opdrachtgever met het doel een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en (een van) de geselecteerde medewerker(s) c.q. kandida(a)t(en) tot stand te brengen.

1.f.    Detachering: het op project of urenbasis inzetten van medewerkers of ZZP’ers bij de opdrachtgever onder diens leiding en toezicht.

1.g.    Opdrachtgevertarief: het tarief dat Secretary for You aan de opdrachtgever in rekening brengt per periode (uur, week, maand en dergelijke) zoals overeengekomen bij detachering- en werving en selectie opdrachten en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.


ARTIKEL 2    TOEPASSELIJKHEID

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Secretary for You met betrekking tot de inzet van medewerkers en het werven en selecteren van medewerkers voor Opdrachtgever.
2.2.Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op een overeenkomst met Secretary for You wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3.Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Secretary for You en Opdrachtgever indien die voorwaarden door zowel Secretary for You als Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4.Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met Opdrachtgever.
2.5.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Secretary for You en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


ARTIKEL 3    TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1Een overeenkomst tussen Secretary for You en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Secretary for You verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de opdracht staan verwoord, zoals aard en geschatte duur van de werkzaamheden alsmede de tariefstelling en eventuele afwijkende voorwaarden. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever  blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
3.2De overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door Secretary for You in de opdrachtbevestiging is vermeld.


ARTIKEL 4    AANBIEDING/OFFERTES

4.1.Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Secretary for You waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 5    Dienstverlening

5.1.Secretary for You ondersteunt Opdrachtgever door het adviseren en het assisteren bij het werven en selecteren van personeel en door het ter beschikking stellen en inzetten van een medewerker bij de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke de medewerker wordt ingezet, dan wel de geschatte duur van de werkzaamheden wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging.
5.2.Secretary for You heeft de verplichting zich in te spannen dat de medewerker als bedoeld in lid 1 beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden morgen worden verwacht.
5.3.Het is Opdrachtgever niet toegestaan een medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk Secretary for You te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan Secretary for You in elk geval opgave te worden gedaan van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
5.4.Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het Secretary for You toegestaan een andere medewerker in te zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren. Mits de vervangende medewerker over dezelfde specialistische kennis beschikt en qua opleidingsniveau en ervaring minimaal gelijk is als de te vervangen medewerker en de vervanging voor de opdrachtgever geen (financiële) consequenties heeft.
5.5.Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met Secretary for You voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijk toestemming noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.


Artikel 6    Aansprakelijkheid

6.1.Secretary for You pleegt jegens Opdrachtgever eerst wanprestatie, indien een door Secretary for You ter beschikking gestelde medewerker bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende medewerker in het betreffende vakgebied had kunnen en moeten vermijden en nadat Secretary for You door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Secretary for You aan de sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
6.2.De totale aansprakelijkheid van Secretary for You in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief BTW zulks met een maximum van 500.000 Euro.
6.3.Zowel toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Secretary for You voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4.Opdrachtgever vrijwaart Secretary for You voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken medewerker. Indien Secretary for You, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Secretary for You in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Secretary for You voor het gehele als dan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
6.5.Het in lid 2 genoemde maximum bedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Secretary for You.
6.6.Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever tijdig nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Secretary for You ter zake heeft gepresenteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.


Artikel 7    Tarieven

7.1.De door de medewerker uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan Secretary for You worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren.
7.2.Het uurtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde medewerker.
7.3.Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door Opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en).  Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij Secretary for You zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.
7.4.Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Secretary for You gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.5.Het werving en selectie tarief is vermeld in de opdrachtbevestiging.


Artikel 8    Overuren

8.1.Onder overuren verstaan de uren die worden gewerkt boven de in de opdrachtbevestiging genoemde door de medewerker te werken uren per dag. Overuren zijn tevens elk op verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
8.2.Overuren zullen door Secretary for You aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de volgende tariefopbouw:
    Het eerste overuur per dag: 100% van het basisuurtarief
    In geval van meer dan een overuur per dag:
    Het tweede uur en volgende 125% van het basisuurtarief
    Uren gewerkt op zaterdagen: 150% van het basisuurtarief
    Uren gewerkt op zon- en feestdagen: 200% van het basisuurtarief

Artikel 9     Facturatie

9.1.De facturen worden maandelijks achteraf aan Opdrachtgever toegestuurd. Fee’s voor werving en selectieopdrachten worden conform afspraken in de opdrachtbevestiging gefactureerd.
9.2.Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Secretary for You te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren.
9.3.Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.


Artikel 10 Betaling

10.1.Betaling dienst plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van Secretary for You. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Secretary for You geldt niet als bevrijdende betaling.
10.2.Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Secretary for You op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Secretary for You tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
10.3.Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 150 Euro.
10.4.Ieder betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.
10.5.Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Secretary for You nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 11 Bescherming tegen gevaren

11.1.Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de medeweker die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de medewerker in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Secretary for You uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende medewerker.
11.2.Indien Secretary for You, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door een medewerker aansprakelijk wordt gesteld en Secretary for You in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Secretary for You voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.


Artikel 12 Geheimhouding

12.1.Secretary for You is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden.
12.2.Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig is aangeduid.
12.3.De medewerker zal zich conformeren aan de (beveiligings) regels van Opdrachtgever mits deze aan Secretary for You en de medewerker tijdig bekend zijn gemaakt.
12.4.Secretary for You zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
12.5.Secretary for You is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Secretary for You voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.


Artikel 13 Afdracht sociale premies en belastingen

13.1.Secretary for You staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingswetten ten aanzien van de medewerker die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden. Secretary for You vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de medewerker die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
13.2.Indien Secretary for You een zelfstandige detacheert aan opdrachtgever dan zal Secretary for You zorgdragen voor een geldige VAR verklaring.
13.3.Op verzoek van Opdrachtgever zal Secretary for You schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de medewerker van Secretary for You die op grond van de opdrachtbevestiging bij Opdrachtgever is ingezet.


Artikel 14 Medewerking door opdrachtgever

14.1.In geval een medewerker van Secretary for You op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de medewerker in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de medewerker kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten “conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden” die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.


Artikel 15 Eigendom

15.1.Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de medewerker in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.


Artikel 16 Richtlijnen omtrent aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding

16.1.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in de opdrachtbevestiging genoemde medewerker in dienstverband danwel via derden, werkzaamheden voor zich te laten verrichten.
16.2.Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de opdracht.
16.3.Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van Secretary for You heeft verkregen waarbij dan de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door Secretary for You voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd.
16.4.Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 20.000 euro verschuldigd.
16.5.Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van Secretary for You wanneer opdrachtgever met de sollicitant een zakelijke overeenkomst of relatie aangaat.
16.6.Onder geen enkele voorwaarde mag de opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door Secretary for You voorgestelde kandidaat ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Secretary for You.
16.7.De werving en selectie opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien en zodra de Opdrachtgever en de door Secretary for You voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst hebben getekend.
16.8.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de door Secretary for You voorgestelde kandidaten.
16.9.Indien het dienstverband binnen de wettelijke proeftijd wordt beëindigd zal Secretary for You opnieuw een werving & selectieprocedure opstarten zonder extra kosten voor de opdrachtgever. Eventuele te maken wervingskosten worden wel in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
16.10.Het is opdrachtgever niet toegestaan om een door Secretary for You geïntroduceerde kandidaat binnen een jaar na datum introductie werkzaamheden te laten verrichten voor opdrachtgever. Indien dit wel het geval is, dan zal opdrachtgever Secretary for You daarvan op de hoogte stellen en alsnog de destijds overeengekomen betaling voldoen.
16.11.Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derde door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen.


Artikel 17 Beëindiging overeenkomst

17.1.Opdrachtgever en Secretary for You hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
17.2.Opdrachtgever en Secretary for You hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, bij schriftelijk verklaring te beëindigen
a.indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van tekortkoming, in verzuim blijft;
b.indien aan Secretary for You of Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling is verleend;
c.wanneer Secretary for You of Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
d.indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen en niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
e.Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
17.3.    Indien een gedetacheerde medewerker niet voldoet aan de door
    opdrachtgever gestelde eisen, dan zal Secretary for You zo spoedig mogelijk,
    doch uiterlijk binnen 4 weken voor vervanging zorgen. Indien Secretary for
    You niet binnen 4 weken voor een vervangende medewerker kan zorgen, dan
    zal de overeenkomst komen te vervallen.


Artikel 18 Toepasselijk recht/geschillen

18.1.Op elke opdracht tussen Secretary for You en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2.Alle geschillen tussen Secretary for You en Opdrachtgever uit hoofde van overeenkomst met betrekking tot de inzet van medewerker zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Utrecht of, zulks ter keuze van Secretary for You, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.